Integritetspolicy

Vitaminverket värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter till det yttersta. Det är Vitaminverkets målsättning att följa alla gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl a att förstå vilken slags information Vitaminverket samlar in och hur den används. Genom att godkänna policyn på websidan i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Vitaminverket Sverige AB, orgnr 559195-7963, 764 56 Grisslehamn, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss och/eller som vi samlat in på websidan genom cookies. De personuppgifter som vi behandlar är ditt personnummer, namn, kön, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, betal- och kreditkortsnummer, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.

Hur använder vi dina personuppgifter?
Uppgifterna kan användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund. Vi inkluderar vid varje utskick en möjlighet för dig som kund att avregistrera dig från marknadsföring via e-post eller sms.

Vitaminverket använder Googles annonstjänster. De annonsfunktioner som Vitaminverket använder sig av via Google Analytics är intresse-, demografi- och remarketingbaserade inriktningmetoder. Du kan läsa mer om Googles insamling, delning och användning av data här.

Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra websidan, betalningslösningar och betalningsprocesser. Behandling i syfte att förbättra betalningslösningar och betalningsprocesser kan inkludera behandling där dina personuppgifter, bl a ditt personnummer, överförs till andra bolag inom Vitaminverkets koncern och tredjepartsleverantörer för att ingå som analysunderlag.  

Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.

Användningen av uppgifterna kan innebära samkörning med andra register, både inom och utom EU, samt att dina personuppgifter överförs till, och behandlas av, andra bolag inom Vitaminverkets koncern i ovan nämnda syften i enlighet med gällande lagar och regler. Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners för t.ex. tryck och distribution, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. Vitaminverket iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen.

Genom att godkänna policyn på websidan i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina personuppgifter överförs till land utanför EES.
Om hela eller delar av Vitaminverket verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

Vitaminverket använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.

Hur länge sparas mina personuppgifter?
Om du samtyckt till att vara registrerad kund/medlem hos Vitaminverket sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerar dig som kund/medlem sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Vitaminverkets åtaganden gentemot dig, t ex för att uppfylla leverans och garantiåtaganden. Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter
Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss per post till:

Vitaminverket AB
764 56 Grisslehamn

Vitaminverket vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Vitaminverket förändras, t ex om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna Vitaminverket korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till: Vitaminverket. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Ändringar i Integritetspolicy
Vitaminverket förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav.

Cookies
Läs mer om cookies här.